Història


Img Historia1

Recuperacions Fèrriques SAU (REFESA) és una empresa familiar fundada l'any 1988 amb l'experiència de 4 generacions dedicades al món del reciclatge de la ferralla i dels metalls.

Després de més de 25 anys REFESA continua treballant amb la mateixa il·lusió que el primer dia, anticipant-se i adaptant-se a les normatives ambientals i integrant millores tecnològiques en el tractament dels residus que gestiona.

Gràcies a la millora de les tecnologies, a l'exigència cada cop més forta de la societat i a la voluntat de ser respectuosos amb el medi ambient, s'han integrat també el reciclatge d'altres tipus de materials i objectes que han arribat al final de la seva vida útil.

REFESA posa a la disposició de les empreses d'Andorra i al seus ciutadans, les seves instal·lacions, per tal de que entre tots, contribuïm en la preservació del medi ambient, fent possible el reciclatge de molts objectes i materials del nostre dia a dia.

El nostre propòsit és ser una empresa de referència en el sector del reciclatge de la ferralla i dels residus. A més fomentem una cultura de gestió fonamentada en la qualitat de les nostres activitats, la seguretat i la salut dels nostres treballadors i la protecció del nostre entorn fomentat en la nostra política de gestió.

Política de qualitat i gestió ambiental

Img Historia2

La Direcció General del GRUP REFESA considera com dues de les premisses essencials per a l'èxit la protecció del Medi Ambient i la Qualitat en els seus serveis de:

  • emmagatzematge, transport i tractament de residus, i
  • compravenda de peces de recanvi de vehicles i maquinària d’ocasió.

L'assoliment d'aquesta fita requereix, per part de tots els membres i col·laboradors de l’organització, l'establiment i la consolidació conjunta d'un Sistema de Qualitat i Medi Ambient, d’acord amb els requisits de la Norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, basat en els següents aspectes:

  • SATISFACCIÓ DEL CLIENT. És Política del GRUP REFESA oferir serveis amb una qualitat que satisfacin les necessitats i expectatives de clients, vetllant alhora per la protecció del Medi Ambient.
  • VETLLAR PEL MEDI AMBIENT. Té com a prioritat vetllar, durant la prestació del servei, pel respecte enfront el Medi Ambient; per tal d’aconseguir aquesta fita, la Direcció General del GRUP REFESA es compromet a capacitar a tot el personal mitjançant formacions així com eliminar, reduir o controlar el consum de recursos naturals, la producció de sorolls i les emissions atmosfèriques, així com qualsevol altre aspecte ambiental significatiu derivat de les activitats de l’empresa.
  • LIDERATGE DE LA DIRECCIÓ. La Direcció General assumeix com a pròpia la Política de Qualitat i de Medi Ambient de l'organització, impulsant a través de l'emissió i revisió periòdica dels objectius i metes establertes.
  • COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ. La Direcció General garanteix el respecte i la protecció del medi ambient, així com el compliment dels requisits legals i altres que l'empresa subscrigui en matèria mediambiental i de qualitat que afecten el desenvolupament de l'activitat.
  • OPTIMITZACIÓ DELS PROCESSOS I ELS RECURSOS per aconseguir serveis de qualitat, amb les majors garanties possibles.
  • PARTICIPACIÓ I MOTIVACIÓ DEL PERSONAL. És molt important comptar amb personal altament motivat, sensibilitzat i conscient de la importància del seu treball per aconseguir els objectius de Qualitat i Medi Ambient de l'organització.
  • PRESA DE DECISIONS BASADA EN DADES I EN EVIDÈNCIA OBJECTIVA. Les dades del Sistema en què es basen la presa de decisions són: Reclamacions de Clients, Satisfacció dels Clients, Auditories internes, etc.
  • INNOVACIÓ I MILLORA CONTÍNUA, basat en l'aplicació de processos de seguiment, mesura, anàlisi i implantació de solucions.

La Direcció General declara d'obligat compliment, en tots els àmbits de l'organització relacionats amb la Qualitat del servei i l’entorn, el Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient definit en el Manual i la legislació i normativa aplicable.

El compromís del GRUP REFESA cap a la Qualitat i el Medi Ambient no acaba amb l'obtenció de la certificació, sinó que manté un permanent repte de millora, de cara a obtenir la total satisfacció dels nostres clients i el respecte del nostre entorn.

Des de la Direcció General, ens comprometem a assegurar que la Política de qualitat del GRUP REFESA és entesa, implantada, mantinguda al dia per tot el personal de l’organització, i comunicada a tots els clients, proveïdors i parts interessades, sent publicada aquesta a les nostres webs i trobant-se disponible a les nostres instal·lacions a l’abast de tothom.

Sant Julià de Lòria, 14 de juny de 2019

 

Certificacio 2019