Gestors de residus

El 13 d'abril del 2005 es va publicar al BOPA (núm. 33, any 17) el Reglament de gestors privats de residus, aplicat a les empreses que realitzen o vulguin realitzar la gestió de residus, ja sigui transport, emmagatzematge o tractament de residus.

Es considera gestió la recollida, el transport, l'exportació, la valorització, l'emmagatzematge, la comercialització, l'eliminació dels residus i la vigilància d'aquestes operacions.

Ordre ministerial del 26 de febrer del 2014 relativa a la relació de gestors privats de residus autoritzats i inscrits al Registre de Gestors Privats de Residus en les categories de transportistes, entitats d'emmagatzematge i entitats de tractament, així com el tipus i el codi dels residus (segons el Catàleg nacional de residus) que estan autoritzats a gestionar.

 

Transport Emmagatzematge Tractament Descripció
020103 020103 - Residus de teixits de vegetals
020107 020107 - Residus de la silvicultura
020304   - Materials inadequats per al consum o l'elaboració
020601   - Materials inadequats per al consum o l'elaboració
030105 030105 - Serradures, encenalls, retalls, fusta, taules de partícules i fulloles diferents dels esmentats en el codi 030104*
070699   - Residus no especificats en cap altra categoria
080112   - Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111
080318   - Residus de tòner per a impressió diferents dels especificats en el codi 080317
120105   - Llimalla i rebaves de plàstic
130204* 130204* - Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
130205* 130205* - Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
130206* 130206* - Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants
130207* 130207* - Olis facilment biodegradables de motor, de transmissió mecànica i lubricants
130208* 130208* - Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants
130301*   - Olis d’aïllament i transmissió de calor que contenen PCB
130306*   - Olis minerals clorats d’aïllament i transmissió de calor, diferents dels especificats en el codi 130301
130307*   - Olis minerals no clorats d’aïllament i transmissió de calor
130308*   - Olis sintètics d’aïllament i transmissió de calor
130309*   - Olis fàcilment biodegradables d’aïllament i transmissió de calor
130310*   - Altres olis d’aïllament i transmissió de calor
130502*   - Llots de separadors d’aigua/substàncies olioses
130506*   - Olis procedents de separadors d’aigua/substàncies olioses
130507*   - Aigua oliosa procedent de separadors d’aigua/substàncies olioses
130508*   - Mescla de residus procedents de desarenadors i de separadors d’aigua/substàncies olioses
130701* 130701* - Fuel i gasoil
130702* 130702* - Gasolina
130703*   - Altres combustibles (incloses mescles)
140601* 140601* - Clorofluorocarburs, HCFC, HCF
150101   - Envasos de paper i cartró
150102   - Envasos de plàstic
150103 150103 - Envasos de fusta
150104 150104 - Envasos metàl·lics
150107   - Envasos de vidre
150110*   - Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes substàncies
150111*   - Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple amiant
150202*   - Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses
160103 160103 - Pneumàtics fora d'ús
160104* 160104* 160104* Vehicles al final de la seva vida útil
160106 160106 - Vehicles al final de la seva vida útil que no continguin líquids ni altres components perillosos
160107* 160107* - Filtres d'oli
160111* 160111* - Sabates de fre que contenen amiant
160112 160112 - Sabates de fre diferents de les especificades en el codi 160111
160113* 160113* - Líquids de frens
160114* 160114* - Anticongelants que contenen substàncies perilloses
160115 160115 - Anticongelants diferents dels especificats en el codi 160114
160117 160117 - Metalls ferrosos
160118 160118 - Metalls no ferrosos
160119   - Plàstic
160120   - Vidre
  160121* - Components perillosos diferents dels especificats en els codis 160107 a 160111, 160113 i 160114
  160122 - Components no especificats en cap altra categoria
  160199 - Residus no especificats d'una altra manera
160209*   - Transformadors i condensadors que contenen PCB
160211*   - Equips rebitjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC, HFC.
160213*   - Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212
160214 160214 - Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213
160215*     Components perillosos retirats dels equips rebutjats
160216 160216 - Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 160215
160504*   - Gasos en recipients a pressió (inclosos halons) que contenen substàncies perilloses
160505   - Gasos en recipients a presió diferents dels especificats en el codi 160504
160509   - Productes químics rebutjats diferents dels especificats en els codis 160506, 160506, 160507 o 160508
160601* 160601* - Bateries de plom
160602* 160602* - Acumuladors de Ni-Cd
160603* 160603* - Piles que contenen mercuri
160604 160604 - Piles alcalines (excepte 160603)
160605 160605 - Altres piles i acumuladors
160801 160801 - Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni, rodi, pal·ladi, iridi o platí (excepte el codi 160807)
170101   - Formigó
170102   - Maons
170103   - Teules i materials ceràmics
170107   - Mescles de formigó maons teules i materials ceràmics diferents del les especificades en el codi 170106
170201 170201 - Fusta
170202   - Vidre
170203 170203 - Plàstic
170401 170401 - Coure, bronze, llautó
170402 170402 - Alumini
170403 170403 - Plom
170404 170404 - Zinc
170405 170405 - Ferro i acer
170406 170406 - Estany
170407 170407 - Metalls mesclats
170411 170411 - Cables diferents dels especificats en el codi 170410
170503*     Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
170601*     Materials d’aïllament que contenen amiant
170603*     Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen substàncies perilloses.
170605*     Materials de construcció que contenen amiant
190102   - Materials ferris separats de la cendra de fons de forn
190112   - Cendres de fons de forn i escòries diferents de les especificàdes en el codi 190111
191201     Paper i cartró
191202     Metalls ferris
191203     Metalls no ferris
191204     Plàstic i cautxú
191205     Vidre
191207     Fusta diferent de l’especificada en el codi 191206
191208     Tèxtils
191209     Minerals (per exemple, sorra, pedres)
191212   - Altres residus (inclosos mescles de matèries) procedents del tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211
200101   - Paper i cartró
200102     Vidre
200110   - Roba
200111   - Teixits
200113     Dissolvents
200121*   - Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
200123* 200123* - Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs
200125   - Olis i greixos comestibles
200133* 200133* - Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries
200134   - Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133
200135*   - Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i que contenen components perillosos
200136 200136 - Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135
200138 200138 - Fusta diferent a l'especificada en el codi 200137
200139     Plàstic
200140 200140 - Metalls
200201 200201 - Residus biodegradables
200301   - Mescles de residus municipals
200307   - Residus voluminosos